Μαθηματικά με Geogebra

Καρδιοειδές με κίνηση

1. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x) = ημx

2. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x) = συνx

3. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x) = εφx

4. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x) = σφx

Γεωμετρικός τόπος 1

Γεωμετρικός τόπος 2

Γεωμετρικός τόπος 3

Πολυωνυμική συνάρτηση 3ου βαθμού. Παράγωγος - Ρίζες

Εφαπτομένη σε σημείο της καμπύλης παράλληλη σε ευθεία

Έλλειψη και παραβολή - κοινά σημεία

Πότε είναι ίσα τα εμβαδά;

Ύψος ορθογωνίου τριγώνου

Αποστάσεις από τις κορυφές τετραπλεύρου

Αποστάσεις από τις κορυφές τριγώνου

Απόσταση σημείου από μεταβλητό σημείο

Γινόμενο χορδών δυο κύκλων

Εμβαδόν τριγώνων

ΕΚΠ δυο αριθμών

ΜΚΔ δυο αριθμών

Πρόσθεση αριθμών μέχρι το 10

Κωνικές τομές. Άσκηση 5

Παράγωγος. Άσκηση 16

Η παράγωγος μιας συνάρτησης 3ου βαθμού και οι ρίζες της

Πότε εφάπτονται;

Κύκλος. Άσκηση 6

Δεν υπάρχουν σχόλια: