Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Άσκηση 304

Δίνονται οι μιγαδικοί αριθμοί z, w με z =(λ +1) +(3λ +2)i, όπου λ πραγματικός αριθμός και |w –4 –i| = 2.

i. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων των μιγαδικών αριθμών z.
ii. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων των μιγαδικών αριθμών w.
iii. Να βρείτε την ελάχιστη τιμή του |z –w|.

Πηγή: Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα


Αλγεβρική ΛΥΣΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια: